Český regionKalkulace a možnost objednávky ON-LINE

Mapa pokrytí
Profil titulů
Čtenářská obec
Info
Podmínky inzerce
Základní ceník celostrany a půlstrany
Aktuální slevy
Platební podmínky
Technické parametry
Kontakty
Napište námČeská verzeEnglish infoGermany

 
 

1. Zadání inzerátu

 1. ČESKÝ REGION s.r.o. přijímá inzeráty na základě objednávky nebo smlouvy a dodaných podkladů.
 2. Za včasné dodání textu inzerátu a bezchybných podkladů pro tisk je odpovědný zadavatel.
 3. Zadavatel odpovídá za obsah a právní přístupnost textových a obrazových podkladů poskytnutých za účelem inzerce.
 4. ČESKÝ REGION s.r.o. neodpovídá za pravdivost údajů v uveřejněných inzerátech a není povinen zkoumat zakázky a inzeráty, zda jimi nejsou porušována či dotčena práva třetích osob.

2. Podklady pro inzerci

 1. ČESKÝ REGION s.r.o. zaručí pro daný inzerát běžnou jakost tisku v rámci možností, které poskytuje podklad pro inzerát dodaný zadavatelem a použitá technologie.
 2. Podklady pro tisk se zadavatelům inzerce vracejí jen na vyžádání.

3. Umístění inzerátu

 1. Inzeráty, které v důsledku své stylizace nejsou rozeznatelné jako inzeráty, označí ČESKÝ REGION s.r.o značkou (pr).
 2. Pokud není sjednán přesný termín zveřejnění, zveřejní ČESKÝ REGION s.r.o inzerát v nejbližším možném termínu.
 3. Pokud si zadavatel objedná inzerát o rozměrech, které neodpovídají rozměrům sloupců na stránkách titulu, bude inzerát přizpůsoben nejbližšímu možnému rozměru nebo bude účtovat poziční příplatek.
 4. ČESKÝ REGION s.r.o si vyhrazuje právo upravit rozměr inzerátu z důvodu sestavení inzertní nebo redakční strany. Pokud je dohodnuta maximální cena, nebude tato překročena.
 5. Pokud zadavatel předá graficky nezpracovaný inzerát, ČESKÝ REGION s.r.o jej zpracuje v rozměru odpovídajícím rozsahu textu.

4. Právo odmítnout inzerát

 1. ČESKÝ REGION s.r.o. si vyhrazuje právo odmítnout zakázku z důvodu obsahu, původu nebo technické formy, jestliže je v rozporu se zákony, úředními předpisy, dobrými mravy a zvyklostmi nebo jestliže poškozují dobré jméno ČESKÉHO REGION s.r.o. To platí zejména pro inzerci týkající se drog, sexu, politických názorů a ideologií.
 2. ČESKÝ REGION s.r.o. nemusí zadavateli zdůvodňovat, proč inzerát odmítl.

5. Neplnění zakázky

 1. Pro případ vyšší moci je ČESKÝ REGION s.r.o. zbaven závazků k plnění zakázek a poskytování náhrad škody.
 2. Pokud se neplní celá zakázka pro okolnosti, za které nenese odpovědnost ČESKÝ REGION s.r.o., musí zadavetel nahradit ČESKÉMU REGIONU s.r.o. rozdíl mezi dohodnutou a skutečnou odběru odpovídající cenou.

6. Placení inzerátu

 1. Pokud se nejedná o přímou platbu, fakturuje ČESKÝ REGION s.r.o. zadavateli do 7 dnů po zveřejnění inzerátu. Faktura se zasílá zadavateli s kontrolním výtiskem inzerátu.
 2. Neuvede-li zadavatel přesný rozměr inzerátu a ponechá rozhodnuti na ČESKÉM REGIONU s.r.o., je podkladem pro zúčtování dle druhu inzerátu skutečný tiskový rozměr.
 3. Existují-li odůvodněné pochybnosti o platební schopnosti zákazníka, je ČESKÝ REGION s.r.o. oprávněn požadovat úhradu v hotovosti předem.
 4. V případě, že zákazník neuhradí fakturu ve stanoveném termínu, je povinen uhradit ČESKÉMU REGIONU s.r.o. majetkové sankce v dohodnuté výši a není-li v konkrétním případě dohodnuta, pak 0,05% z ceny inzerátu za každý den prodlení.
 5. Pokud pohledávký nebudou zaplaceny ve stanovené době, odpadá nárok na veškeré poskytnuté slevy. Zadavatel je povinen uhradit plnou cenu zakázky.
 6. Zruší-li zadavatel objednávku již v průběhu její realizace, a nenaplní tak potřebný počet inzerátů pro poskytnutí slevy, ztrácí nárok na slevu a je povinen doplatit cenu již zveřejněných inzerátů v plné výši.

7. Reklamace - náhradní plnění

 1. Pokud se projeví v průběhu tisku nedostatky v podkladech pro tisk, které při přijímání zakázky nejsou okamžitě viditelné, pak zadavatel nemá nárok na slevu nebo náhradní plnění.
 2. Zadavatel má v případě zcela nebo zčásti nečitelného, nesprávného nebo neúplného otištění inzerátu nárok na slevu nebo bezchybný náhradní inzerát, avšak pouze, v rozsahu v němž byl účel inzerátu omezen, pokud se nejedná o případ uvedený v bodě 3a.
 3. Reklamovat inzerci je možno do 14 dnů po zveřejnění inzerátu.

Tyto všeobecné podmínky inzerce tvoří nedílnou součást objednávky.
Od ustanovení výše uvedených podmínek je možno se odchýlit na základě písemné dohody.

ČESKÝ REGION s.r.o.
inzertní oddělení


TOPlist

eMerite